Wszystko co powinieneś wiedzieć o JPK


Wprowadzenie

W 2016 roku wchodzą w życie regulacje prawne zobowiązujące przedsiębiorstwa do udostępniania na każde żądanie organów kontroli podatkowych danych w postaci elektronicznej. Opublikowane struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) narzucają, oprócz formatu plików, także ich strukturę i zawartość. Spora grupa przedsiębiorstw będzie objęta nowym obowiązkiem raportowym już od dnia 1 lipca 2016 r. Na dostosowanie systemów informatycznych ustawodawca przewidział bardzo mało czasu.
Przedsiębiorstwa objęte obowiązkiem raportowym powinny jak najszybciej rozpocząć prace związane z dostosowaniem systemów informatycznych do nowych przepisów prawa, tym bardziej, że wymagane dane w wielu przypadkach wykraczają poza informacje ewidencjonowane w systemach księgowych czy ERP. Warto również ocenić ryzyka związane z udostępnianiem organom podatkowym tak szczegółowych i przekrojowych danych na temat prowadzonej działalności.

Kto podlega obowiązkowi sporządzania JPK?

Najszybciej zmiany dotkną duże przedsiębiorstwa, bo z te z racji skali działalności, przetwarzają bardzo dużą liczbę dokumentów, transakcji o dużych wolumenach, niejednokrotnie prowadzą handel zagraniczny i realizują transakcje z podmiotami powiązanymi. W dalszej kolejności do nowych przepisów będą musiały się dostosować także mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Kto i na kiedy musi być gotowy do wygenerowania Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Uwzględniając ostatnie, przegłosowane przez Sejm, zmiany w przepisach dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego, należy dodatkowo (tj. prócz skali przedsiębiorstwa) dokonać podziału według struktur JPK, które będą konieczne do przekazania.


Obowiązek przesyłania wszystkich struktur JPK na żądanie organów podatkowych powstanie:
 • 1 lipca 2016 r.

  - dla dużych przedsiębiorców oraz, jak się wydaje na gruncie obecnego stanu prawnego, również dla podatników niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • 1 lipca 2018 r.

  - dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Ponadto, na podpis Prezydenta czeka ustawa nowelizująca Ordynację Podatkową, zgodnie z którą na podatników VAT zostanie nałożony obowiązek comiesięcznego (bez wezwania) raportowania organom struktury JPK_VAT (Ewidencji VAT).

Obowiązek, zgodnie z projektem ustawy, powstanie:
 • 1 lipca 2016 r.

  - dla dużych przedsiębiorców oraz dla podatników niebędących przedsiębiorcami (pierwsze złożenie JPK_VAT za lipiec);
 • 1 stycznia 2017 r.

  - dla małych i średnich przedsiębiorców;
 • 1 stycznia 2018 r.

  - dla mikroprzedsiębiorców.
Spodziewamy się, że ustawa zostanie podpisana i ogłoszona wkrótce.

Co zawierają pliki JPK?

JPK to struktura logiczna umożliwiająca przekazywanie przez podatników, na żądanie organów podatkowych, całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej za wskazany przez organ okres. Żądanie będzie dotyczyć okresów już rozliczonych. Struktura logiczna została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

W jakich sytuacjach będą wymagane dane w postaci JPK?


Jakie kary grożą za niedostarczenie JPK?

home_translator_icon_num_1
2800

Kara porządkowa do 2800 zł (2016 r.)

home_translator_icon_num_3
17760000

Kara grzywny do 720 stawek dziennych
(do 17 760 000 zł)

Kara za bezzasadne odmówienie okazania lub nie przedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach.

Kara grzywny za udaremnienie lub utrudnienie wykonania czynności służbowej, w szczególności nie okazanie księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej lub zniszczenie, uszkodzenie, uczynienie bezużyteczną, ukrycie lub usunięcie księgi lub innego dokumentu

Przewidziane kary są znaczące. Jednak zdecydowanie zbyt krótki czas jaki Ministerstwo dało przedsiębiorstwom na wdrożenie nowego obowiązku raportowego pozwala przypuszczać, że w początkowym okresie obowiązywania przepisów będzie można liczyć na wyrozumiałość urzędników. Ponadto żądanie udostepnienia danych ma sens dla zamkniętych okresów księgowych, co w praktyce oznacza, że pierwszych żądań przekazania JPK można się spodziewać od sierpniu 2016. Nie zmienia to faktu, że przedsiębiorstwa i inne organizacje podlegające obowiązkowi przygotowania JPK powinny niezwłocznie rozpocząć prace w zakresie wdrożenia narzędzi pozwalających wygenerować JPK.Wciąż za mało informacji?
Skontaktuj się z nami!


KONTAKT ZAPYTAJ O OFERTĘ