Dla kogo JPK obowiązkowy od 1 lipca 2016 roku?

Poznań i Wrocław – tu też już wiedzą wszystko o JPK
22-04-2016
Prawdopodobnie część danych JPK będzie musiała być przesyłana cyklicznie
28-04-2016

Dla kogo JPK obowiązkowy od 1 lipca 2016 roku?

Już tylko 3 miesiące dzielą nas od wejścia w życie zmian w systemie Ordynacji Podatkowej. Niestety nadal nie jest do końca wiadome, kogo konkretnie dotyczy obowiązek generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego od 1 lipca 2016 roku. Winne są niejasne zapisy w nowelizacji.

Obecne przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Zgodnie z obecną listą podmiotów, opublikowaną w ustawie zmieniającej system Ordynacji Podatkowej, obowiązek generowania JPK od 1 lipca 2016 r. dotyczy wyłącznie dużych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. firm zatrudniających powyżej 250 pracowników lub osiągających roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów EUR i których całkowita suma aktywów bilansu rocznego jest równa bądź wyższa równowartości w złotych 43 milionów EUR.

Zaś w przypadku małych i średnich przedsiębiorców, w zgodzie z art. 29 ustawy z 10 września 2015 roku, przewidziano okres przejściowy. Stanowi on, iż aż do 30 czerwca 2018 roku podmioty te nie będą zobligowane do dostarczania Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zapis nie wspomina jednak w ogóle o tym, jak w tej sytuacji mają zachować się mikroprzedsiębiorcy. Co więcej, obecna treść ustawy nie wskazuje jednoznacznie, do jakich czynności zobowiązane są podmioty niezakwalifikowane – w rozumieniu ustawy dotyczącej swobody działalności gospodarczej – jako przedsiębiorcy. Mowa tutaj m.in. o stowarzyszeniach i organizacjach społecznych, fundacjach, czy jednostkach samorządu terytorialnego. Interpretując nowe przepisy w obecnym brzmieniu ustawy można założyć, że w/w organizacje również będą zobowiązane do przygotowywania Jednolitego Pliku Kontrolnego już od 1 lipca 2016 roku.

Ministerstwo Finansów odnosi się do obowiązku udostępnienia JPK już w lipcu 2016 roku.

Na szczęście część wątpliwości, co do obowiązków dostarczenia JPK przez mikroprzedsiębiorców już w lipcu br., rozwiał podsekretarz stanu – Marian Banaś: „Mikroprzedsiębiorca nie może być w gorszej sytuacji niż mały i średni. Skoro uprawnienie do fakultatywnego przekazywania w okresie przejściowym (dwa lata) ksiąg i dowodów w formie elektronicznych raportów przyznaje się małemu i średniemu przedsiębiorcy, to tym bardziej przysługuje ono mikroprzedsiębiorcy”.

Niejasne zapisy dotyczące JPK.

Temat podatników-nieprzedsiębiorców nie został jeszcze ostatecznie rozstrzygnięty w sposób klarowny. Pomimo niepewnej sytuacji MF nadal twierdzi, że nie ma mowy o jakichkolwiek niedopatrzeniach ustawodawcy w tym kontekście. Pozostaje więc opierać na twardej literze prawa, która nakazuje przypuszczać, że obowiązek generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego formalnie obejmie w/w podmioty już w dniu 1 lipca. Pamiętając przy tym, że niedopełnienie omawianego obowiązku grozi surowymi karami, a samo wdrożenie generatora JPK w przypadku wielu systemów może być bardzo problematyczne, cała sytuacja nie napawa optymizmem…