JPK obowiązkowe również dla podmiotów zagranicznych!

JPK – Ministerstwo Finansów udzieliło nowych odpowiedzi
20-05-2016
Kreator JPK w pudłku
Kreator JPK – aktualizacja 1.01
30-05-2016

JPK obowiązkowe również dla podmiotów zagranicznych!

JPK dla firm zagranicznych
 
Jak wynika z ostatnio opublikowanych przez Ministerstwo Finansów odpowiedzi, obowiązek udostępniania Jednolitego Pliku kontrolnego będzie obejmował również podmioty zagraniczne, które prowadzą działalność na terenie Polski. Co więcej, progi określające termin wdrożenia nowych przepisów w ordynacji podatkowej (dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców) odnoszą się do całej działalności gospodarczej przedsiębiorcy, a nie tylko do jego części realizowanej w kraju.

Jako podstawę prawną Ministerstwo Finansów wskazuje na art. 4 w ust. 1 i 2 ustawy o działalności gospodarczej, stanowiący, że „przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.” Podsumowując, w ocenie Ministerstwa, stosowanie wskazanych przepisów (art. 104-106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) ma miejsce do podmiotów zagranicznych spełniających przesłanki definicji przedsiębiorcy zawarte w ustawie.

Szczegółowe informacje znajdują się w wydanych przez MF odpowiedziach dotyczących JPK, publikowanych pod adresem:
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/Odpowiedzi+na+pytania+dot.+JPK+cz.+2