FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Zagadnienia związane z Kreatorem JPK

Trafia do nas wiele pytań na temat naszego rozwiązania. Staramy się na bieżąco aktualizować materiały informacyjne oraz oferty. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie każdy jest w stanie je śledzić. Poniżej aktualizowana na bieżąco lista pytań dotyczących Kreatora JPK.

1Czy Kreator JPK wspiera generowanie wszystkich struktur JPK wymaganych przez ministerstwo Finansów?
Kreator JPK posiada moduły odpowiadające za wygenerowanie następujących struktur:
JPK_WB Wyciąg Bankowy
JPK_KR Księgi Rachunkowe
JPK_MAG Magazyn
JPK_VAT Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
JPK_FA Faktury VAT
2Z jaką wersją systemu SAP działa Kreator JPK?
Kreator JPK został przygotowany dla wersji systemu SAP ERP ECC 6.0 i wyższych. Poziom wgranego EHP nie ma znaczenia.
3W jaki sposób Kreator JPK współpracuje z SAP?
Kreator JPK jest narzędziem wykonanym w technologii SAP (język ABAP/4) i rozszerza funkcjonalność wykorzystywanego przez Klienta systemu SAP ERP o funkcjonalność przygotowania danych do generowania plików JPK oraz o przygotowanie plików xml.
4Czy produkt jest już gotowy?
Kreator JPK jest produktem gotowym. Obecnie toczą się pilotażowe projekty wdrożeniowe tego rozwiązania.
5Czy do produktu świadczone jest wsparcie, czy przewidziane są aktualizacje?
Produkt Kreator JPK jest objęty serwisem licencji (maintenance) świadczonym przez producenta i autora rozwiązania – firmę SI Consulting. W ramach rocznej opłaty maintenance dostarczać będzie aktualizacje Kreatora JPK, dostosowujące działanie wykorzystywanych przez Klienta modułów (struktur) do wymogów prawa.
6Czy Kreator JPK będzie dzielił pliki na mniejsze w przypadku gdy okaże się, że wygenerowany plik jest większy niż 1 GB?
Kreator JPK będzie dzielił pliki na zdefiniowane przez użytkownika rozmiary, o ile dzielenie danej struktury wg rozmiaru będzie dopuszczalne przez Ministerstwo Finansów. Istnieje także możliwość dzielenia struktur na mniejsze części za pomocą ograniczeń czasowych dla generowanych danych.
7Czy Kreator JPK można zasilić danymi z systemów zewnętrznych (non-SAP) – np. w przypadku prowadzenia w zewnętrznym systemie ewidencji magazynowej, bilingów?
Kreator JPK posiada funkcjonalność importu danych z pliku. Jeśli Klient przygotuje plik do importu zgodnie z wymaganiami przewidzianymi przez standardowy interfejs (struktura przewidziana w dokumentacji Kreatora JPK) – można takimi danymi zasilić struktury Kreatora JPK i na ich podstawie generować pliki xml.
8Czy w przypadku zmian w strukturach danych JPK, wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów – Kreator JPK będzie generował pliki za poprzednie okresy według „starej” struktury, a od momentu wprowadzenia zmiany – według nowej?
W przypadku ewentualnych zmian w strukturach plików dostarczanych przez Ministerstwo Finansów, przewidujemy aktualizację oprogramowania w zakresie rozszerzenia struktur o nowe pola, zmian w definicji pól oraz dostępnych w Kreatorze standardowych mapowań pól. Nie usuwamy z definicji tabel pól usuniętych w kolejnych wersjach plików, co pozwoli na odtworzenie kompletu danych historycznych, przechowywanych w strukturach.
Nowe pliki XML będą generowane zawsze na podstawie AKTUALNIE obowiązującej struktury pliku, natomiast z poziomu Kreatora JPK będzie możliwe wyświetlenie danych z tabel historycznych za pomocą wglądu odpowiadającego strukturze pliku obowiązującego w danym okresie w przeszłości.
9Czy istnieje możliwość ograniczenia dostępu użytkowników do funkcjonalności obsługi generowania plików JPK?
Kreator JPK bazuje na standardowym mechaniźmie uprawnień SAP. Obiekty uprawnień zdefiniowane są w podziale na obszary oraz czynności co pozwala na dowolny podział ról użytkowników. Kontrole uprawnień Kreatora JPK to:
- Uprawnienia do transakcji Kreator JPK z wydzieleniem funkcji tworzenia, zmiany oraz wyświetlania zawartości dokumentów kontroli podatkowej, a także generowania danych JPK
- Uprawnienia do jednostki gospodarczej
- Uprawnienia do poszczególnych kategorii JPK
- Uprawnienia do funkcji zatwierdzania danych do przekazania organom kontroli
- Uprawnienia do transakcji Konfiguracja JPK
10Wiemy, że systemy wdrożone u klientów znacząco różnią się konfiguracją. Czy wdrożenie Kreatora JPK wymaga od nas prac programistycznych
Kreator JPK został przygotowany jako rozwiązanie elastyczne i konfigurowalne. W przypadku wdrożeń wykonanych zgodnie z najlepszymi praktykami i dostępności pełnego zakresu niezbędnych danych w systemie SAP ERP – do jego wdrożenia powinno wystarczyć prawidłowe wypełnienie tabel konfiguracyjnych. Nie wymaga to umiejętności programistycznych – wykonanie konfiguracji, po przeszkoleniu – może wykonać we własnym zakresie Klient.
11Czy Kreator JPK pozwala archiwizować dane?
Tak. Generowanie danych dla kolejnych źródeł powoduje wzrost zajętości tabel pośrednich, które te dane przechowują. Podobnie generowane pliki XML, zapisywane w folderach sieciowych, zwiększają zajętość dyskową. Kreator JPK ma wbudowaną funkcjonalność archiwizacji danych z opcją ich automatycznego usuwania.
12W jakiej formie użytkownik Kreatora JPK może obejrzeć generowane dane?
W Kreatorze JPK zaimplementowana jest przeglądarka wygenerowanych plików XML w postaci drzewa znaczników. Wygenerowane dane prezentowane są w postaci tabelarycznej w podglądzie źródła przy wykorzystaniu list ALV. Wartości prezentowane w podglądzie danych źródła są wartościami końcowymi, przetworzonymi po mapowaniach i konwersjach. W czasie generowania finalnego pliku XML nie jest już stosowana żadna logika biznesowa zmieniająca dane.
13W jaki sposób i w jakiej formie Kreator JPK będzie dostarczany Klientowi?
Wszystkie obiekty Kreatora JPK są zebrane w plikach transportowych, które są przekazywane Klientowi po podpisaniu umowy drogą mailową lub bezpośrednio na nośniku.
14Czy nie będzie konfliktu nazw obiektów składających się na aplikację Kreator JPK z istniejącymi rozwiązaniami Klienta?
Rozwiązanie Kreator JPK zostało opracowane w osobnej, zarezerwowanej w SAP przestrzeni nazw. Nazwy wszystkich obiektów (tabel, struktur, programów, itd.) rozpoczynają się zarezerwowanym przedrostkiem. Takie rozwiązanie gwarantuje, że nie będzie konfliktu ze standardem SAP, jak również z istniejącymi już rozwiązaniami Klienta (tzw. Z-towymi).
15Czy Starter Solution for SAF-T, przygotowane przez SAP w ramach standardowego rozwiązania, pozwoli na wygenerowanie plików JPK?
Rozwiązanie SAP, tzw. „Starter Solution”, zgodnie z opublikowanymi informacjami, obejmuje jedynie część funkcjonalności niezbędnej do wygenerowania JPK – tzw. ekstraktorów danych. Klienci we własnym zakresie muszą przygotować m.in.:

• Ekstrakcję danych brakujących w SAP Starter Solution
• Wygenerowanie plików xml
• Funkcje dodatkowe (np. dzielenie plików, weryfikacja poprawności danych, podpis i umieszczenie na bramce MF).

16Czy generowanie JPK w ERP nie będzie trwało zbyt długo i czy nie obciąży zanadto systemu?
W przypadku dużej ilości danych ich ekstrakcja w Kreatorze JPK może zostać zaplanowana jako zadanie w tle. Aplikacja jest zoptymalizowana pod względem przetwarzania dużych wolumenów danych, które jest realizowane sekwencyjnie tak, aby zminimalizować obciążenie systemu.
17Inni rekomendują JPK na HANA tłumacząc to względami wydajności i dużym obciążeniem obliczeniowym – czy Kreator JPK działa „szybko”?
Ekstraktory Kreatora JPK są zoptymalizowane pod względem odczytu danych z tabel baz danych systemu ERP i ich przetwarzania. Samo generowanie plików XML jest realizowane na podstawie danych zapamiętanych w tabelach pośrednich. Poza agregacjami Kreator JPK nie wykonuje w tym momencie operacji mocno obciążających system. Zastosowanie bazy danych HANA nie spowoduje zatem istotnego wzrostu wydajności rozwiązania. Podobnie jak nie poprawi wydajności replikacja danych do chmury i wykorzystanie aplikacji napisanej pod SAP HANA Platform. Taka operacja tylko wydłuży czas przetwarzania, ponieważ najpierw dane muszą być wyekstrahowane, a następnie przeniesione do chmury. Ponadto wielu Klientów może mieć wątpliwości czy bezpieczne jest umieszczanie danych wrażliwych (w szczególności finansowych) w chmurze.
18Ile czasu zajmuje wygenerowanie/przetworzenie określonej paczki danych?
Wygenerowanie pliku XML na podstawie danych zapamiętanych w tabelach pośrednich nie jest operacja czasochłonną. Bardziej obciążająca dla systemu jest ekstrakcja danych. Oczywiście szybkość generowania zależy bezpośrednio od konfiguracji sprzętowej, a co za tym idzie wydajności systemu. Przykładowo, dla paczki 1 mln faktur ze średnią liczbą 10 pozycji na fakturze, należy spodziewać się czasu ekstrakcji danych w przedziale od 1,5 do 3 godzin oraz okresu generowania nieskompresowanego pliku XML w przedziale 1-2 h.
19Ile miejsca zajmują pliki JPK dla określonego wolumenu dokumentów?
Pliki wyjściowe zawierają sporą liczbę pól opisowych, od wartości których zależy wielkość generowanych plików. Najwięcej takich pól znajduje się w strukturze pliku dla faktur. Przykładowo dla paczki 1 mln faktur ze średnią liczbą 10 pozycji w fakturze, należy spodziewać się pliku nieskompresowanego wielkości rzędu 1 GB. Jednak według najnowszych zaleceń Ministerstwa Finansów, pliki maja być przekazywane w formie skompresowanych, zaszyfrowanych plików nieprzekraczających 60 MB każdy. Kompresja plików JPK charakteryzuje się wysokim stopniem zaawansowania, dlatego też pliki docelowe będą zajmowały dużo mniej miejsca na dysku.

 

Zagadnienia związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące zarówno aspektów prawnych, jak i technicznych. Publikowane tutaj informacje są owocem współpracy specjalistów z SI-Consulting oraz Olesiński i Wspólnicy.

1Kogo dotyczy JPK?
Obowiązek przekazywania JPK od 1 lipca 2016 r. będzie dotyczyć tylko największych przedsiębiorców prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, którzy w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali co najmniej 250 pracowników lub osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro i suma aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec każdego z tych 2 lat przekroczyła równowartość w złotych 43 milionów euro.

Mali i średni przedsiębiorcy do końca czerwca 2018 r., dane w formacie JPK będą przekazywać fakultatywnie, a dopiero od 1 lipca 2018 r. obligatoryjnie. Oczywiście odpowiednie aktualizacje i wdrożenia mogą (na potrzeby dobrego przygotowania do ewentualnych kontroli podatkowych) być implementowane odpowiednio wcześniej. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów podobnie będą traktowani mikroprzedsiębiorcy, choć przepisy przejściowe ustawy zmieniającej wprost ich nie wskazują. W celu doprecyzowania tej kwestii w tekście ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw w wersji uchwalonej przez Sejm postanowiono wprowadzić poprawki do przepisu przejściowego, w którym wymieniono wprost również mikroprzedsiębiorców.

Zgodnie z projektowanymi zmianami, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych będą obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej (JPK). Dla małych i średnich przedsiębiorstw obowiązek ten powstanie już 1 stycznia 2017 r. Oznacza to, że firmy te będą musiały wdrożyć odpowiednie oprogramowanie do swoich systemów dużo wcześniej niż pierwotnie zakładały, przynajmniej w zakresie struktury JPK VAT.
2Czy podatnik ma prawo odmówić przekazania JPK?
Przedsiębiorcy mogą zostać zobowiązani do przedstawiania danych w formie JPK w przypadkach określonych w przepisach (m.in. w toku kontroli podatkowej, w postępowaniu podatkowym lub w ramach czynności sprawdzających). Ewentualna odmowa przekazania danych każdorazowo wymaga szczegółowej analizy okoliczności faktycznych sprawy (np. okresu kontroli, ewentualnych obiektywnych przeszkód w wykonaniu obowiązku). Zgodnie ze stanowiskiem MF obowiązek przekazywania JPK nie będzie dotyczył okresów sprzed 1 lipca 2016 r. (w odniesieniu do dużych przedsiębiorców), a struktury JPK będą stosowane przez organy podatkowe dla okresów już rozliczonych. Ewentualnie możliwe będzie również żądanie dostarczenia danych dotyczących dowodów (faktur), co do których zaistniał już obowiązek ich wystawienia. Ze względu na przewidziany w ustawie zmieniającej okres przejściowy dla małych i średnich przedsiębiorców, będą oni mieli prawo odmówić przekazania danych w formie JPK aż do 30 czerwca 2018 roku.
3Co grozi za nieprzekazanie JPK?
Odpowiedzialność za niedostarczenie JPK może przybrać postać odpowiedzialności karnoskarbowej lub porządkowej. Przepis art. 83 Kodeksu karnego skarbowego przewiduje odpowiedzialność za udaremnienie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej, w szczególności za nieokazanie księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej wbrew żądaniu uprawnionej osoby oraz za niszczenie, uszkadzanie, czynienie bezużytecznym, ukrywanie lub usuwanie księgi lub innego dokumentu. Odpowiedzialność tę może ponieść każdy kto umyślnie dopuszcza się opisanych powyżej zachowań. Kara grzywny przewidziana za ten delikt skarbowy może wynieść do 720 stawek dziennych (tj. do 17.760.000,00 zł). Zgodnie z przepisem art. 262 § 1 ust. 2a Ordynacji Podatkowej, strona (pełnomocnik strony, ustawowy reprezentant, członek organu uprawnionego do reprezentacji itd.) może zostać ukarana karą porządkową do 2800 zł (2016 r.) za bezzasadne odmówienie okazania lub nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach.
4Czy struktury JPK opublikowane przez MF to już wszystko?
Obecny kształt JPK nie jest ostateczny. Planowane jest dodanie kolejnych struktur (m.in. paragony fiskalne, podatek akcyzowy) oraz modyfikacje już istniejących (np. poprzez wprowadzenie do struktury magazyn kolejnych dowodów magazynowych obok już uwzględnionych). Zmianie może ulec także sposób wykorzystania JPK. Co do zasady, dane w formie JPK będą przekazywane organom administracji publicznej na ich żądanie przedstawione m.in. w toku kontroli podatkowej czy też w trakcie czynności sprawdzających. Jednak już 13 maja 2016 roku Sejm przyjął ustawę, która dodaje § 1b do art. 82 Ordynacji Podatkowej, zgodnie z którym czynni podatnicy VAT będą zobowiązani do comiesięcznego raportowania organom podatkowym informacji o prowadzonej ewidencji VAT drogą elektroniczną, w formie odpowiadającej strukturze Jednolitego Pliku Kontrolnego (ustawa musi zostać jeszcze przyjęta przez Senat i podpisana przez Prezydenta). Obowiązek ten dotyczyłby ewidencji dużych przedsiębiorców od 1 lipca 2016 r., małych i średnich od 1 stycznia 2017 r i mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r.


Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?
Zapytaj nas!


KONTAKT ZAPYTAJ O OFERTĘ