Opis Produktu – Kreator JPK
Opis Produktu - Kreator JPK


Informacje podstawowe

Rozwiązanie proponowane w ramach niniejszej oferty, Kreator JPK, zostało utworzone w środowisku SAP ERP dla wersji ECC 6.0 (dowolny poziom patch) i wyższej. Obsługiwane są wszystkie zgodne z SAP bazy danych (w tym SAP HANA).
 

Opis działania

Kreator JPK realizuje funkcje ekstrakcji danych z systemu SAP ERP oraz generowania plików xml dla następujących struktur JPK:
 • JPK_WB Wyciąg Bankowy
 • JPK_KR Księgi Rachunkowe
 • JPK_MAG Magazyn
 • JPK_VAT Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
 • JPK_FA Faktury VAT

Filozofia działania Kreatora JPK opiera się na obiekcie „Kontrola podatkowa”. Tworzony jest on w oparciu o potrzebę wygenerowania plików JPK z danych obszarów, w oparciu o faktyczne zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, lub potrzebę wykonania kontroli testowej (np. w celu wykonywania symulacji e-kontroli). Tworząc obiekt „Kontrola podatkowa” określa się szereg parametrów, takich jak:
 • zakres dat,
 • rodzaje JPK, których dotyczy kontrola,
 • źródła danych, z których dane JPK będą gromadzone.
Ponadto w danych podstawowych kontroli podatkowej mieści się szereg dodatkowych pól opisowych.
 
W ramach poszczególnych rodzajów JPK istnieje możliwość wprowadzenia wielu źródeł danych. Definicja każdego źródła, oprócz określenia, czy dane mają być ekstrahowane z systemu SAP ERP, czy importowane z plików (lub ewentualnie bezpośrednio z systemu zewnętrznego), zawiera również możliwość określenia okresu oraz innych parametrów, których rodzaj zależy od rodzaju JPK, dla którego są wprowadzane, np. podczas wprowadzania źródła danych dla faktur VAT istniejee możliwość określenia, czy mają to być faktury sprzedażowe, czy zakupowe, natomiast w przypadku wyciągów bankowych, istnieje możliwość ograniczenia źródła do wybranych banków lub rachunków.
Na podstawie parametrów wprowadzonych w definicji źródła danych, następuje ekstrakcja danych, której wyniki zapisywane są odpowiednich tabelach o strukturach odpowiadających strukturom plików JPK (wewnętrzne tabele bazodanowe przechowujące dane będące bazą do wygenerowania plików XML).

Ekstrakcja danych dla wybranego źródła może być uruchomiona w trybie testowym lub rzeczywistym. Ekstrakcja w trybie testowym powoduje wyświetlenie wyników na ekranie w postaci list ALV, ale dane nie są zapisywane w tabelach. Ekstrakcja w trybie rzeczywistym powoduje zapis wyników do tabel, a ich wyświetlenie na ekranie, w postacie listy ALV, możliwe jest w kolejnym kroku.
Po wykonaniu ekstrakcji, zarówno w trybie testowym jak i rzeczywistym, możliwe jest wyświetlenie logu ekstrakcji danych, celem weryfikacji jej poprawności. Po wykonaniu przebiegu ekstrakcji w trybie rzeczywistym, status danego źródła zmienia kolor w zależności od kategorii komunikatów zawartych w logu ekstrakcji.

Każdy etap pracy nad przygotowaniem plików JPK powiązany jest ze statusem, który pozwala śledzić postęp przygotowań oraz oddzielić obowiązki (uprawnienia) osób przygotowujących dane od osób zatwierdzających i zwalniających dane do wygenerowania fizycznych plików JPK w formacie XML.
Generowane pliki zapisywane są na serwerze aplikacyjnym SAP. Dostęp do nich (jak również do poszczególnych operacji w Kreatorze JPK) regulują obiekty uprawnień SAP i oparte na nich role, przypisywane następnie odpowiednim użytkownikom systemu.

Podstawowe funkcjonalności Kreatora JPK

 • Wprowadzanie podstawowych danych zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
 • Wprowadzenie kategorii JPK oraz źródeł danych dla poszczególnych kategorii
 • Ekstrakcja danych z SAP ERP
 • Przegląd logu ekstrakcji
 • Import danych z plików tekstowych (opcjonalnie)
 • Weryfikacja formalna/techniczna poszczególnych pól (długość, wymagalność)
 • Wyświetlanie wyekstrahowanych danych w postaci listy ALV
 • Testowe generowanie plików XML
 • Usuwanie wyekstrahowanych danych
 • Akceptacja - udzielanie zgody na przekazanie danych organowi kontroli – zmiana statusu na Zwolnione
 • Rzeczywiste generowanie plików XML – zmiana statusu na Wysłane
 • Import potwierdzenia otrzymanego z portalu MF – zmiana statusu na Zaakceptowane lub Odrzucone
 • Przegląd struktur JPK zaimportowanych z plików XSD dostarczonych przez MF (funkcja administracyjna, wymaga uprzedniego przygotowania plików do importu w odpowiedniej formie)
 • Przegląd wygenerowanych plików XML
 

Podstawowe cechy rozwiązania

 • Wszystkie kategorie JPK generowane są dla określonej jednostki gospodarczej, w ramach danej kontroli podatkowej (pakiet), po wcześniejszym wprowadzeniu podstawowych informacji zawartych w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.
 • Kreator JPK jest rozwiązaniem konfigurowalnym. Dane źródłowe, odczytane z systemu SAP ERP podczas ekstrakcji, interpretowane są na podstawie wpisów zawartych w tabelach konfiguracyjnych i konwertowane do formatu zgodnego z wymaganiami danego rodzaju JPK. Algorytmy ekstrakcji i konwersji danych mogą być korygowane poprzez zastosowanie standardowych mechanizmów rozszerzeń (sektory rozszerzeń).
 • Dane wynikowe dla każdej ze struktur JPK generowane są odrębnie dla każdego źródła, które zawiera zestawu parametrów określonych przez użytkownika. Dane te zapisywane są w systemie. Opcjonalnie, wybrane dane wynikowe mogą być importowane z plików tekstowych wygenerowanych z systemów zewnętrznych.
 • Istnieje możliwość wyświetlenia wygenerowanych danych na ekranie w postaci listy ALV (dostępne są wszystkie standardowe funkcje ALV z przenoszeniem do arkusza Excel włącznie - format CSV).
 • Rozwiązanie posiada funkcję zatwierdzania wygenerowanych danych do przekazania organowi kontrolującemu (dodatkowa akceptacja osoby odpowiedzialnej). Zaakceptowane obiekty pakietu zmieniają wówczas status z Nowe na Zwolnione (przechodzą z folderu Nowe do folderu Zwolnione).
 • Dane zawarte w obiektach znajdujących się w folderze Zwolnione mogą być podstawą do wygenerowania plików XML, które będą mogły być przekazywane do organu kontroli na nośnikach magnetycznych, optycznych lub, w przypadku zakupu licencji narzędzia e-Transfer JPK, wysyłane bezpośrednio na portal MF. Obiekty pakietu, dla których wygenerowano pliki XML, zmieniają wówczas status ze Zwolniony na Wysłany (przechodzą z folderu Zwolnione do folderu Wysłane).
 • Dostęp do poszczególnych funkcji rozwiązania może być ograniczany przy pomocy obiektów uprawnień, np. uprawnienia do funkcji zatwierdzania wygenerowanych danych (zwalniania) powinna mieć osoba odpowiedzialna za poprawność merytoryczną przekazywanych danych.
 • Rozwiązanie posiada możliwość importu danych z systemów zewnętrznych. Standardowo dostępny jest import z pliku csv opracowanego w wymaganej strukturze - opisanej w dokumentacji rozwiązania.

System kontroli uprawnień


Kreator JPK bazuje na standardowym mechanizmie uprawnień SAP. Obiekty uprawnień zdefiniowane są w podziale na obszary oraz czynności, co pozwala na elastyczny podział ról użytkowników. Podstawowe kontrole uprawnień Kreatora JPK:
 • Uprawnienia do transakcji Kreator JPK z wydzieleniem funkcji tworzenia, zmiany, wyświetlania, usuwania oraz archiwizacji zawartości dokumentów kontroli podatkowej, a także generowania danych JPK
 • Uprawnienia do jednostki gospodarczej
 • Uprawnienia do poszczególnych rodzajów JPK
 • Uprawnienia do funkcji zatwierdzania danych, do symulacji generowania pliku XML, do przekazania organom kontroli
 • Uprawnienia do transakcji Konfiguracja JPK

Konfiguracja Kreatora JPK

Konfiguracja Kreatora JPK odbywa się poprzez wprowadzenie parametrów do poszczególnych tabel konfiguracyjnych. Poniższa lista przedstawie zestawienie tabel konfiguracyjnych Kreatora JPK.
Parametry ogólne
 • Rodzaje struktur JPK
 • Przypisanie Urzędu skarbowego do Jednostki gosp. (JPK)
 • SICONS/JPKJ - Dane wynikowe podmiotu (JPK) ( patrz mapowania standardowe)

JPK_KR Księgi Rachunkowe
 • Grupy kont pozabilansowych (JPK)
 • Kody zespołów kont (JPK)
  • Kody kategorii kont (JPK)
  • Kody podkategorii kont

JPK_WB Wyciąg Bankowy Brak specyficznych ustawień w tym obszarze – tabele konfiguracyjne nie są wymagane. JPK_MAG Magazyn
 • Ruchy materiałowe – przypisanie typów dokumentów

JPK_VAT Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
 • Klasyfikatory kodów VAT - sprzedaży
 • Przypisanie kodów VAT do klasyfikatorów – sprzedaż
 • Klasyfikatory kodów VAT – zakup
 • Przypisanie kodów VAT do klasyfikatorów - zakup

JPK_FA Faktury VAT
 • Techniczne kody VAT
 • Kody VAT UE
 • Kody VAT zwolnione
 • Kody VAT odwrotne obciążenie
 • Rodzaje stawek VAT
 • Ważność stawek VAT

Technologia

Kreator JPK to autorskie rozwiązanie SI-Consulting stworzone z wykorzystaniem języka ABAP. Rozwiązanie dostarczane jest w postaci plików transportowych SAP. Wszystkie obiekty utworzone zostały w zarezerwowanej dla SI-C osobnej przestrzeni nazw (/SICONS/), co wyklucza konflikt nazw z obiektami już istniejącymi w systemach docelowych, zarówno standardowymi w przestrzeni nazw SAP, jak i Klienckimi w przestrzeni nazw Klienta (Z.., Y..) Programy stworzone zostały z wykorzystaniem techniki programowania obiektowego, co wpływa na spójny i szybki rozwój oprogramowania. Dane zbierane z systemu SAP ERP z wykorzystaniem ekstraktorów (i opcjonalnie z plików .CSV) gromadzone są w pośrednich tabelach bazodanowych. Z nich następuje zapis danych do finalnych struktur XML.

Uprawnienia
W rozwiązaniu wykorzystane zostały standardowego mechanizmy kontroli uprawnień SAP (authority-check). Kontrolowane są dostępy na poziomie obszarów oraz aktywności.

Raportowanie
Wyprowadzane na ekran dane wykorzystują mechanizmy listy ALV. Dzięki temu możliwe jest m.in.:
 • Filtrowanie danych
 • Sumowanie danych
 • Sumy pośrednie
 • Dodawanie/ukrywanie kolumn
 • Eksport danych do xls.


Rozszerzenia
W rozwiązaniu przewidziano szereg miejsc na rozszerzenia użytkownika. Pozwalają one na elastyczne dostosowanie sposobu działania ekstraktorów (m.in. mapowań i konwersji danych). Zastosowana technologia rozszerzeń wykorzystuje standardowy framework rozszerzeń SAP. Zgodnie z wytycznymi producenta Kreatora JPK oraz producenta rozwiązania SAP – rozszerzenia Klienta powinny być tworzone przy wykorzystaniu przestrzeni nazw Klienckich: Z… Y….
 


Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?
Skontaktuj się z nami!


KONTAKT ZAPYTAJ O OFERTĘ

Opis funkcjonalny narzędzia Kreator JPK dla SAP